# اسامی_قبول_شدگان_تیز_هوشان_سال_94-1393مدرسه__غیر_ا