گزارش آماری زمین لرزه ها در آبان 1393

 شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری در آبان ماه 1393، تعداد نزدیک به 900 زمین‌لرزه با بزرگی بیش از 1.0(در مقیاس امواج درونی) که در ایران و نواحی مرزی روی داده است را ثبت و تعیین محل کرده‌اند. نمودار فراوانی زمین‌لرزه‌ها براساس بزرگی و رو‌مرکز زمین‌لرزه‌های ثبت شده در شکل‌های زیر نمایش داده شده‌است.   

 در این ماه تعداد هفده زمین‌لرزه با بزرگی بیش از 4.0 در کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ‌ترین آن‌ها با بزرگی5.4 حوالی فارغان استان هرمزگان، رخ داده است.

 

شکل 1- فراوانی زمین‌لرزه‌های کشور بر اساس بزرگی در آبان ماه 1393

  

 

شکل 2- نقشه رومرکز زمین‌لرزه‌های کشور در آبان ماه 1393

 

/ 0 نظر / 27 بازدید