کلاس ششم دلفان
ششمی ها 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان
نسبت و تناسبتازه ها پربازدید
جدول تناسب از ریاضی ششم دبستان
جدول تناسب از ریاضی ششم دبستان
۳۱ اردیبهشت ۹۳
جدول تناسب از ریاضی ششم دبستان
جدول تناسب از ریاضی ششم دبستان
۳۱ اردیبهشت ۹۳
نسبت و تناسب از ریاضی ششم تیزهوشان
نسبت و تناسب از ریاضی ششم تیزهوشان
۶ اردیبهشت ۹۳
نسبت و تناسب از ریاضی ششم دبستان
نسبت و تناسب از ریاضی ششم دبستان
۶ اردیبهشت ۹۳
 کسر از ریاضی ششم دبستان تیزهوشان
کسر از ریاضی ششم دبستان تیزهوشان
۲ اردیبهشت ۹۳
نسبت، تناسب و تسهیم به نسبت، درصد و ریاضیات مالی از ریاضی ششم دبستان
نسبت، تناسب و تسهیم به نسبت، درصد و ریاضیات مالی از ریاضی ششم دبستان
۲۷ اسفند ۹۲
نسبت، تناسب و تسهیم به نسبت، درصد و ریاضیات مالی از ریاضی ششم دبستان
نسبت، تناسب و تسهیم به نسبت، درصد و ریاضیات مالی از ریاضی ششم دبستان
۲۷ اسفند ۹۲
آمار، نمودارها، میانگین، احتمال تجربی و ریاضی از ریاضی ششم دبستان
آمار، نمودارها، میانگین، احتمال تجربی و ریاضی از ریاضی ششم دبستان
۲۳ اسفند ۹۲
نسبت، تناسب و تسهیم به نسبت، درصد و ریاضیات مالی از ریاضی ششم دبستان
نسبت، تناسب و تسهیم به نسبت، درصد و ریاضیات مالی از ریاضی ششم دبستان
۲۳ اسفند ۹۲
نسبت، تناسب و تسهیم به نسبت، درصد و ریاضیات مالی از ششم ابتدایی
نسبت، تناسب و تسهیم به نسبت، درصد و ریاضیات مالی از ششم ابتدایی
۲۱ اسفند ۹۲
درصد و ریاضیات مالی از ریاضی ششم دبستان
درصد و ریاضیات مالی از ریاضی ششم دبستان
۱۲ اسفند ۹۲
درصد از ریاضی ششم دبستان
درصد از ریاضی ششم دبستان
۷ بهمن ۹۲
جمع نسبت ها از ریاضی ششم دبستان
جمع نسبت ها از ریاضی ششم دبستان
۲۰ بهمن ۹۲
تورم از ریاضی ششم دبستان
تورم از ریاضی ششم دبستان
۲۰ بهمن ۹۲
مالیات بر ارزش افزوده از ریاضی ششم دبستان
مالیات بر ارزش افزوده از ریاضی ششم دبستان
۲۰ بهمن ۹۲
تسهیم به نسبت از ریاضی ششم دبستان
تسهیم به نسبت از ریاضی ششم دبستان
۷ بهمن ۹۲
مقایسه نسبت ها از ریاضی ششم دبستان
مقایسه نسبت ها از ریاضی ششم دبستان
۷ بهمن ۹۲
تناسب از ریاضی ششم
تناسب از ریاضی ششم
۶ بهمن ۹۲
درصد و ریاضیات مالیاتی از ریاضی ششم
درصد و ریاضیات مالیاتی از ریاضی ششم
۶ بهمن ۹۲
جدول تناسب از ریاضی ششم دبستان
جدول تناسب از ریاضی ششم دبستان
۳ بهمن ۹۲
جمع آوری اطلاعات و احتمالتازه ها پربازدید
نمودار و تفسیر نتیجه از ریاضی ششم دبستان
نمودار و تفسیر نتیجه از ریاضی ششم دبستان
۳۱ اردیبهشت ۹۳
نمودار و تفسیر نتیجه از ریاضی ششم دبستان
نمودار و تفسیر نتیجه از ریاضی ششم دبستان
۳۱ اردیبهشت ۹۳
احتمال تجربی و ریاضی از ریاضی ششم دبستان
احتمال تجربی و ریاضی از ریاضی ششم دبستان
۳۱ اردیبهشت ۹۳
احتمال تجربی و ریاضی از ریاضی ششم دبستان
احتمال تجربی و ریاضی از ریاضی ششم دبستان
۳۱ اردیبهشت ۹۳
مفهوم احتمال از ریاضی ششم دبستان
مفهوم احتمال از ریاضی ششم دبستان
۸ اردیبهشت ۹۳
آمار، نمودارها، میانگین، احتمال تجربی و ریاضی از ریاضی ششم دبستان
آمار، نمودارها، میانگین، احتمال تجربی و ریاضی از ریاضی ششم دبستان
۲۷ اسفند ۹۲
آمار، نمودارها، میانگین، احتمال تجربی و ریاضی از ریاضی ششم دبستان
آمار، نمودارها، میانگین، احتمال تجربی و ریاضی از ریاضی ششم دبستان
۲۷ اسفند ۹۲
اندازه‌گیری طول و تبدیل واحدها، فاصله، زاویه، عددهای تقریبی، روش قطع کردن و گردکردن، ترتیب انجام عملیات ازریاضی ششم دبستان
اندازه‌گیری طول و تبدیل واحدها، فاصله، زاویه، عددهای تقریبی، روش قطع کردن و گردکردن، ترتیب انجام عملیات ازریاضی ششم دبستان
۲۳ اسفند ۹۲
آمار، نمودارها، میانگین، احتمال تجربی و ریاضی از ششم ابتدایی
آمار، نمودارها، میانگین، احتمال تجربی و ریاضی از ششم ابتدایی
۲۱ اسفند ۹۲
نمودارها از ریاضی ششم دبستان
نمودارها از ریاضی ششم دبستان
۲۰ بهمن ۹۲
احتمال ریاضی و احتمال تجربی از ریاضی ششم دبستان
احتمال ریاضی و احتمال تجربی از ریاضی ششم دبستان
۷ بهمن ۹۲
پرتاب تاس از ریاضی ششم دبستان
پرتاب تاس از ریاضی ششم دبستان
۷ بهمن ۹۲
مفهوم احتمال از ریاضی ششم دبستان
مفهوم احتمال از ریاضی ششم دبستان
۷ بهمن ۹۲
نمودار دایره ای از ریاضی شششم دبستان
نمودار دایره ای از ریاضی شششم دبستان
۷ بهمن ۹۲
نمودار خط شکسته از ریاضی ششم دبستان
نمودار خط شکسته از ریاضی ششم دبستان
۷ بهمن ۹۲
نمودار میله ای از ریاضی ششم دبستان
نمودار میله ای از ریاضی ششم دبستان
۷ بهمن ۹۲
اعداد اعشاریتازه ها پربازدید
اعداد اعشاری از ریاضی ششم دبستان
اعداد اعشاری از ریاضی ششم دبستان
۶ اردیبهشت ۹۳
کسر از ریاضی ششم تیزهوشان
کسر از ریاضی ششم تیزهوشان
۶ اردیبهشت ۹۳
کسر متعارفی، عدد اعشاری و اعمال آن‌ها از ریاضی ششم دبستان
کسر متعارفی، عدد اعشاری و اعمال آن‌ها از ریاضی ششم دبستان
۲۷ اسفند ۹۲
کسر متعارفی، عدد اعشاری و اعمال آن‌ها از ریاضی ششم دبستان
کسر متعارفی، عدد اعشاری و اعمال آن‌ها از ریاضی ششم دبستان
۲۷ اسفند ۹۲
کسر متعارفی، عدد اعشاری و اعمال آن‌ها از ریاضی ششم دبستان
کسر متعارفی، عدد اعشاری و اعمال آن‌ها از ریاضی ششم دبستان
۲۷ اسفند ۹۲
کسر متعارفی، عدد اعشاری و اعمال آن‌ها از ریاضی ششم دبستان
کسر متعارفی، عدد اعشاری و اعمال آن‌ها از ریاضی ششم دبستان
۲۳ اسفند ۹۲
مبحث اندازه گیری سطحتازه ها پربازدید
اندازه گیری از ریاضی ششم تیزهوشان
اندازه گیری از ریاضی ششم تیزهوشان
۶ اردیبهشت ۹۳
اندازه‌گیری طول و تبدیل واحدها، فاصله، زاویه، عددهای تقریبی، روش قطع کردن و گردکردن، ترتیب انجام عملیات از ریاضی ششم دبستان
اندازه‌گیری طول و تبدیل واحدها، فاصله، زاویه، عددهای تقریبی، روش قطع کردن و گردکردن، ترتیب انجام عملیات از ریاضی ششم دبستان
۹ فروردین ۹۳
اندازه گیری سطح و تبدیل واحدها، مساحت و حجم شکل‌های هندسی از ریاضی ششم دبستان
اندازه گیری سطح و تبدیل واحدها، مساحت و حجم شکل‌های هندسی از ریاضی ششم دبستان
۲۷ اسفند ۹۲
اندازه گیری سطح و تبدیل واحدها، مساحت و حجم شکل‌های هندسی از ریاضی ششم دبستان
اندازه گیری سطح و تبدیل واحدها، مساحت و حجم شکل‌های هندسی از ریاضی ششم دبستان
۲۷ اسفند ۹۲
اندازه گیری سطح و تبدیل واحدها، مساحت و حجم شکل‌های هندسی از ریاضی ششم دبستان
اندازه گیری سطح و تبدیل واحدها، مساحت و حجم شکل‌های هندسی از ریاضی ششم دبستان
۲۳ اسفند ۹۲
اندازه گیری سطح و تبدیل واحدها، مساحت و حجم شکل‌های هندسی از ششم ابتدایی
اندازه گیری سطح و تبدیل واحدها، مساحت و حجم شکل‌های هندسی از ششم ابتدایی
۲۱ اسفند ۹۲
مبحث تبدیل واحد هاتازه ها پربازدید
اعداد تقریبی از ریاضی ششم تیزهوشان
اعداد تقریبی از ریاضی ششم تیزهوشان
۶ اردیبهشت ۹۳
تقسیم از ریاضی ششم تیزهوشان
تقسیم از ریاضی ششم تیزهوشان
۶ اردیبهشت ۹۳
اندازه گیری سطح و تبدیل واحدها، مساحت و حجم شکل‌های هندسی از ریاضی ششم دبستان
اندازه گیری سطح و تبدیل واحدها، مساحت و حجم شکل‌های هندسی از ریاضی ششم دبستان
۲۷ اسفند ۹۲
اندازه گیری سطح و تبدیل واحدها، مساحت و حجم شکل‌های هندسی از ریاضی ششم دبستان
اندازه گیری سطح و تبدیل واحدها، مساحت و حجم شکل‌های هندسی از ریاضی ششم دبستان
۲۷ اسفند ۹۲
اندازه‌گیری طول و تبدیل واحدها، فاصله، زاویه، عددهای تقریبی، روش قطع کردن و گردکردن، ترتیب انجام عملیات از ریاضی ششم دبستان
اندازه‌گیری طول و تبدیل واحدها، فاصله، زاویه، عددهای تقریبی، روش قطع کردن و گردکردن، ترتیب انجام عملیات از ریاضی ششم دبستان
۲۷ اسفند ۹۲
اندازه‌گیری طول و تبدیل واحدها، فاصله، زاویه، عددهای تقریبی، روش قطع کردن و گردکردن، ترتیب انجام عملیات از ریاضی ششم دبستان
اندازه‌گیری طول و تبدیل واحدها، فاصله، زاویه، عددهای تقریبی، روش قطع کردن و گردکردن، ترتیب انجام عملیات از ریاضی ششم دبستان
۲۷ اسفند ۹۲
اندازه گیری سطح و تبدیل واحدها، مساحت و حجم شکل‌های هندسی از ریاضی ششم دبستان
اندازه گیری سطح و تبدیل واحدها، مساحت و حجم شکل‌های هندسی از ریاضی ششم دبستان
۲۳ اسفند ۹۲
مساحت وحجم شکل های هندسیتازه ها پربازدید


تاریخ : جمعه دوم خرداد 1393 | 20:14 | نویسنده : توسط اکرم باقری | 1 نظر
نسبت و تناسبتازه ها پربازدید
جدول تناسب از ریاضی ششم دبستان
جدول تناسب از ریاضی ششم دبستان
۳۱ اردیبهشت ۹۳
جدول تناسب از ریاضی ششم دبستان
جدول تناسب از ریاضی ششم دبستان
۳۱ اردیبهشت ۹۳
نسبت و تناسب از ریاضی ششم تیزهوشان
نسبت و تناسب از ریاضی ششم تیزهوشان
۶ اردیبهشت ۹۳
نسبت و تناسب از ریاضی ششم دبستان
نسبت و تناسب از ریاضی ششم دبستان
۶ اردیبهشت ۹۳
 کسر از ریاضی ششم دبستان تیزهوشان
کسر از ریاضی ششم دبستان تیزهوشان
۲ اردیبهشت ۹۳
نسبت، تناسب و تسهیم به نسبت، درصد و ریاضیات مالی از ریاضی ششم دبستان
نسبت، تناسب و تسهیم به نسبت، درصد و ریاضیات مالی از ریاضی ششم دبستان
۲۷ اسفند ۹۲
نسبت، تناسب و تسهیم به نسبت، درصد و ریاضیات مالی از ریاضی ششم دبستان
نسبت، تناسب و تسهیم به نسبت، درصد و ریاضیات مالی از ریاضی ششم دبستان
۲۷ اسفند ۹۲
آمار، نمودارها، میانگین، احتمال تجربی و ریاضی از ریاضی ششم دبستان
آمار، نمودارها، میانگین، احتمال تجربی و ریاضی از ریاضی ششم دبستان
۲۳ اسفند ۹۲
نسبت، تناسب و تسهیم به نسبت، درصد و ریاضیات مالی از ریاضی ششم دبستان
نسبت، تناسب و تسهیم به نسبت، درصد و ریاضیات مالی از ریاضی ششم دبستان
۲۳ اسفند ۹۲
نسبت، تناسب و تسهیم به نسبت، درصد و ریاضیات مالی از ششم ابتدایی
نسبت، تناسب و تسهیم به نسبت، درصد و ریاضیات مالی از ششم ابتدایی
۲۱ اسفند ۹۲
درصد و ریاضیات مالی از ریاضی ششم دبستان
درصد و ریاضیات مالی از ریاضی ششم دبستان
۱۲ اسفند ۹۲
درصد از ریاضی ششم دبستان
درصد از ریاضی ششم دبستان
۷ بهمن ۹۲
جمع نسبت ها از ریاضی ششم دبستان
جمع نسبت ها از ریاضی ششم دبستان
۲۰ بهمن ۹۲
تورم از ریاضی ششم دبستان
تورم از ریاضی ششم دبستان
۲۰ بهمن ۹۲
مالیات بر ارزش افزوده از ریاضی ششم دبستان
مالیات بر ارزش افزوده از ریاضی ششم دبستان
۲۰ بهمن ۹۲
تسهیم به نسبت از ریاضی ششم دبستان
تسهیم به نسبت از ریاضی ششم دبستان
۷ بهمن ۹۲
مقایسه نسبت ها از ریاضی ششم دبستان
مقایسه نسبت ها از ریاضی ششم دبستان
۷ بهمن ۹۲
تناسب از ریاضی ششم
تناسب از ریاضی ششم
۶ بهمن ۹۲
درصد و ریاضیات مالیاتی از ریاضی ششم
درصد و ریاضیات مالیاتی از ریاضی ششم
۶ بهمن ۹۲
جدول تناسب از ریاضی ششم دبستان
جدول تناسب از ریاضی ششم دبستان
۳ بهمن ۹۲
جمع آوری اطلاعات و احتمالتازه ها پربازدید
نمودار و تفسیر نتیجه از ریاضی ششم دبستان
نمودار و تفسیر نتیجه از ریاضی ششم دبستان
۳۱ اردیبهشت ۹۳
نمودار و تفسیر نتیجه از ریاضی ششم دبستان
نمودار و تفسیر نتیجه از ریاضی ششم دبستان
۳۱ اردیبهشت ۹۳
احتمال تجربی و ریاضی از ریاضی ششم دبستان
احتمال تجربی و ریاضی از ریاضی ششم دبستان
۳۱ اردیبهشت ۹۳
احتمال تجربی و ریاضی از ریاضی ششم دبستان
احتمال تجربی و ریاضی از ریاضی ششم دبستان
۳۱ اردیبهشت ۹۳
مفهوم احتمال از ریاضی ششم دبستان
مفهوم احتمال از ریاضی ششم دبستان
۸ اردیبهشت ۹۳
آمار، نمودارها، میانگین، احتمال تجربی و ریاضی از ریاضی ششم دبستان
آمار، نمودارها، میانگین، احتمال تجربی و ریاضی از ریاضی ششم دبستان
۲۷ اسفند ۹۲
آمار، نمودارها، میانگین، احتمال تجربی و ریاضی از ریاضی ششم دبستان
آمار، نمودارها، میانگین، احتمال تجربی و ریاضی از ریاضی ششم دبستان
۲۷ اسفند ۹۲
اندازه‌گیری طول و تبدیل واحدها، فاصله، زاویه، عددهای تقریبی، روش قطع کردن و گردکردن، ترتیب انجام عملیات ازریاضی ششم دبستان
اندازه‌گیری طول و تبدیل واحدها، فاصله، زاویه، عددهای تقریبی، روش قطع کردن و گردکردن، ترتیب انجام عملیات ازریاضی ششم دبستان
۲۳ اسفند ۹۲
آمار، نمودارها، میانگین، احتمال تجربی و ریاضی از ششم ابتدایی
آمار، نمودارها، میانگین، احتمال تجربی و ریاضی از ششم ابتدایی
۲۱ اسفند ۹۲
نمودارها از ریاضی ششم دبستان
نمودارها از ریاضی ششم دبستان
۲۰ بهمن ۹۲
احتمال ریاضی و احتمال تجربی از ریاضی ششم دبستان
احتمال ریاضی و احتمال تجربی از ریاضی ششم دبستان
۷ بهمن ۹۲
پرتاب تاس از ریاضی ششم دبستان
پرتاب تاس از ریاضی ششم دبستان
۷ بهمن ۹۲
مفهوم احتمال از ریاضی ششم دبستان
مفهوم احتمال از ریاضی ششم دبستان
۷ بهمن ۹۲
نمودار دایره ای از ریاضی شششم دبستان
نمودار دایره ای از ریاضی شششم دبستان
۷ بهمن ۹۲
نمودار خط شکسته از ریاضی ششم دبستان
نمودار خط شکسته از ریاضی ششم دبستان
۷ بهمن ۹۲
نمودار میله ای از ریاضی ششم دبستان
نمودار میله ای از ریاضی ششم دبستان
۷ بهمن ۹۲
اعداد اعشاریتازه ها پربازدید
اعداد اعشاری از ریاضی ششم دبستان
اعداد اعشاری از ریاضی ششم دبستان
۶ اردیبهشت ۹۳
کسر از ریاضی ششم تیزهوشان
کسر از ریاضی ششم تیزهوشان
۶ اردیبهشت ۹۳
کسر متعارفی، عدد اعشاری و اعمال آن‌ها از ریاضی ششم دبستان
کسر متعارفی، عدد اعشاری و اعمال آن‌ها از ریاضی ششم دبستان
۲۷ اسفند ۹۲
کسر متعارفی، عدد اعشاری و اعمال آن‌ها از ریاضی ششم دبستان
کسر متعارفی، عدد اعشاری و اعمال آن‌ها از ریاضی ششم دبستان
۲۷ اسفند ۹۲
کسر متعارفی، عدد اعشاری و اعمال آن‌ها از ریاضی ششم دبستان
کسر متعارفی، عدد اعشاری و اعمال آن‌ها از ریاضی ششم دبستان
۲۷ اسفند ۹۲
کسر متعارفی، عدد اعشاری و اعمال آن‌ها از ریاضی ششم دبستان
کسر متعارفی، عدد اعشاری و اعمال آن‌ها از ریاضی ششم دبستان
۲۳ اسفند ۹۲
مبحث اندازه گیری سطحتازه ها پربازدید
اندازه گیری از ریاضی ششم تیزهوشان
اندازه گیری از ریاضی ششم تیزهوشان
۶ اردیبهشت ۹۳
اندازه‌گیری طول و تبدیل واحدها، فاصله، زاویه، عددهای تقریبی، روش قطع کردن و گردکردن، ترتیب انجام عملیات از ریاضی ششم دبستان
اندازه‌گیری طول و تبدیل واحدها، فاصله، زاویه، عددهای تقریبی، روش قطع کردن و گردکردن، ترتیب انجام عملیات از ریاضی ششم دبستان
۹ فروردین ۹۳
اندازه گیری سطح و تبدیل واحدها، مساحت و حجم شکل‌های هندسی از ریاضی ششم دبستان
اندازه گیری سطح و تبدیل واحدها، مساحت و حجم شکل‌های هندسی از ریاضی ششم دبستان
۲۷ اسفند ۹۲
اندازه گیری سطح و تبدیل واحدها، مساحت و حجم شکل‌های هندسی از ریاضی ششم دبستان
اندازه گیری سطح و تبدیل واحدها، مساحت و حجم شکل‌های هندسی از ریاضی ششم دبستان
۲۷ اسفند ۹۲
اندازه گیری سطح و تبدیل واحدها، مساحت و حجم شکل‌های هندسی از ریاضی ششم دبستان
اندازه گیری سطح و تبدیل واحدها، مساحت و حجم شکل‌های هندسی از ریاضی ششم دبستان
۲۳ اسفند ۹۲
اندازه گیری سطح و تبدیل واحدها، مساحت و حجم شکل‌های هندسی از ششم ابتدایی
اندازه گیری سطح و تبدیل واحدها، مساحت و حجم شکل‌های هندسی از ششم ابتدایی
۲۱ اسفند ۹۲
مبحث تبدیل واحد هاتازه ها پربازدید
اعداد تقریبی از ریاضی ششم تیزهوشان
اعداد تقریبی از ریاضی ششم تیزهوشان
۶ اردیبهشت ۹۳
تقسیم از ریاضی ششم تیزهوشان
تقسیم از ریاضی ششم تیزهوشان
۶ اردیبهشت ۹۳
اندازه گیری سطح و تبدیل واحدها، مساحت و حجم شکل‌های هندسی از ریاضی ششم دبستان
اندازه گیری سطح و تبدیل واحدها، مساحت و حجم شکل‌های هندسی از ریاضی ششم دبستان
۲۷ اسفند ۹۲
اندازه گیری سطح و تبدیل واحدها، مساحت و حجم شکل‌های هندسی از ریاضی ششم دبستان
اندازه گیری سطح و تبدیل واحدها، مساحت و حجم شکل‌های هندسی از ریاضی ششم دبستان
۲۷ اسفند ۹۲
اندازه‌گیری طول و تبدیل واحدها، فاصله، زاویه، عددهای تقریبی، روش قطع کردن و گردکردن، ترتیب انجام عملیات از ریاضی ششم دبستان
اندازه‌گیری طول و تبدیل واحدها، فاصله، زاویه، عددهای تقریبی، روش قطع کردن و گردکردن، ترتیب انجام عملیات از ریاضی ششم دبستان
۲۷ اسفند ۹۲
اندازه‌گیری طول و تبدیل واحدها، فاصله، زاویه، عددهای تقریبی، روش قطع کردن و گردکردن، ترتیب انجام عملیات از ریاضی ششم دبستان
اندازه‌گیری طول و تبدیل واحدها، فاصله، زاویه، عددهای تقریبی، روش قطع کردن و گردکردن، ترتیب انجام عملیات از ریاضی ششم دبستان
۲۷ اسفند ۹۲
اندازه گیری سطح و تبدیل واحدها، مساحت و حجم شکل‌های هندسی از ریاضی ششم دبستان
اندازه گیری سطح و تبدیل واحدها، مساحت و حجم شکل‌های هندسی از ریاضی ششم دبستان
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

سلام به بازدیدکنندگان - این وبلاگ می کوشد تا مطالب تازه وجدیدی را در اختیار دانش آموزان -اولیا -پرسنل مدرسه وتمامی بازدیدکنندگان قرار دهد
موضوعات وب
RSS Feed

سیستم افزایش آمار هوشمند تک باکس
<CENTER>مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت