کلاس ششم دلفان
ششمی ها 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

در ادامه با استفاده از جعبه کوئیزنر و انتخاب واحدهای قراردادی ( یک بار واحد، دهم باشد یک بار یکان واحد باشد و یک بار 10 واحد را به عنوان واحد انتخاب کنند) و به این وسیله عددی که مهره ها نشان می دهد را به صورت کسری و اعشاری بیان کنند.

فعالیت پیشنهادی صفحه 25 :

جهت آشنایی دانش آموزان با نمادهای مخلتف ممیز در زبان لاتین دانش آموزان ماشین حساب به کلاس آورده و سپس معلم از آنها می خواهد که به صورت بازی اعداد مختلف اعشاری را روی ماشین حساب نشان دهند .

فعالیت پیشنهادی صفحه 26 :

موضوع : جمع و تفریق اعشاری

جهت آمادگی دانش آموزان ابتدا معلم با استفاده از همان محور نصب شده روی نیمکت ها از شاگردان می خواهد که با واحد بندی کردن محور روی نیمکت ابتدا مثال های ساده جمع و تفریق را به صورت گروهی به وسیله ی ماژیک وایت بورد به روی محورها نمایش دهند و پس از کسب مهارت لازم فعالیت کتاب را انجام دهند.

در صورت نیاز به فعالیت بیشتر معلم می تواند از شاگردان بخواهد که مثال های کتاب را نیز روی محور نصب شده روی نیمکت نمایش دهند.

فعالیت پیشنهادی صفحه 30 :

با استفاده از ماشین حساب ضرب و تقسیم اعداد اعشاری را اول انجام دهند سپس به الگو برسند از طریق حل روی تابلوی کلاس ، ضرب در 10 در 100 در1000 صورت نرسیدن به الگو تمرینات اضافی داده می شود.  ( عقب (چپ) و جلو (راست) رفتن ممیز در ضرب(راست) و تقسیم (چپ) )

فعالیت پیشنهادی صفحه 31 :

انجام نمونه ها به صورت عملی و از طریق انجام فعالیت به الگو دست یابند. ( با استفاده از کاغذ تا شده)

فعالیت پیشنهادی صفحه 32 :

با استفاده از کوئیزنر یا بسته های مقوایی که قبلاً درست کرده اند یا نی های پلاستیکی به صورت عملی بین گروه تقسیم کنند و به مفهوم تقسیم عدد صحیح بر عدد صحیح دست یابند پیش نیاز تقسیم اعداد اعشاری است که باید خوب بفهمند و امتحان تقسیم را انجام می دهند به صورت نمایشی.

 

 

فعالیت پیشنهادی صفحه 33 :

آموزش تقسیم اعشاری با استفاده از همان روش صفحه 32 باز کردن واحدها با استفاده از جعبه های کوئیزنر.

فعالیت پیشنهادی صفحه 36 :

تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری

بهترین وسیله محور اعداد است که می توان از نوار کاغذی نصب شده روی نیمکت استفاده کرد. در پایان باید بر این نتیجه برسد که مقسوم و مقسوم علیه در هر عددی ضرب شوند خارج قسمت تغییر نمی کند و باقی مانده هم در همان عدد ضرب می شود.

فعالیت پیشنهادی صفحه 38 :

معرفی کسرهای مساوی

استفاده از نوار کاغذی که به قسمت مساوی تقسیم شده اند مثل بعد همان نوار کاغذی 2 برابر تقسیم می شوند و سپس همان نوار به تا به مفهوم تقسیم کسر و اعداد اعشاری برسند که با تمرین روی تابلو تثبیت می شود.

فصل سوم

اندازه گیری طول و زاویه        

اهداف :

توانایی اندازه گیری طول و مقایسه دوپاره خط ، درک و ضرورت بکارگیری واحدهای استاندارد، (کیلومتر ، متر ، سانتی متر ،میلی متر ، دسی متر) ، درک مفهوم فاصله بین دونقطه ، درک فاصله عمود (خط قائم)

مهارت

1- توانایی مقایسه طول دوپاره خط با روش های متفاوت (پرگار ، نوار کاغذی و ...)

2- بیان اندازه طول یک شی به صورت تقریبی و یا بیان آن به صورت یک عدد مخلوط

3- توانایی حدس زدن مناسب طول یک پاره خط

4- توانایی تبدیل واحدهای استاندارد به یکدیگر

5- توانایی استفاده از ابزار گونیا

6- توانایی تعیین فاصله نقطه از خط

7- توانایی رسم ارتفاع نظیر رأس هر مثلث

فعالیت پیشنهادی صفحه 41 :

1- دانش آموزان با وجب کردن و کتاب درسی و نوار کاغذی قد خودش را اندازه می زند.

2- انجام فعالیت کتاب

3- سوال در ارتباط با این که چرا اندازه ها متفاوت است . ( اندازه های مربوط به قد یک دانش آموز)

4- احساس نیاز به یک واحد اندازه گیری استاندارد (یادآوری و معرفی متر – سانتی متر- میلی متر)

5- با واحد استاندارد قد دانش آموزان اندازه گیری شود.

6- با سوالات معلم تبدیل واحدها نیز آموزش داده شود. برای مثال یک بار قد دانش آموز بر اساس متر سپس سانتی متر و در نهایت بر اساس میلی متر اندازه گیری می شود.

7- به هر گروه از دانش آموزان گفته می شود که نوارهای کاغذی بر اساس یک متر درست کنند ( با چسباندن کاغذها به یکدیگر) سپس با خط کش 10 تا 10 تا جدا کنند و هر قسمت را یک رنگ بزنند سپس هر قسمت رنگ شده را به 10 قسمت مساوی تقسیم کنند و دوباره هر قسمت را به ده قسمت کوچکتر تقسیم کنند. با سوالاتی که معلم در هر قسمت می کند مفهوم متر و دسی متر ، سانتی متر و میلی متر تفهیم می شود.

فعالیت پییشنهادی صفحه 45 :

موضوع : فاصله

انجام یک بازی سرگرم کننده برای رسیدن به مفهوم مورد نظر

دو دانش آموز در نقش دو نقطه با یک فاصله معین کلاس قرار می گیرند و به وسیله یک ابزار مثل کاموا ، طناب و ... می خواهیم فاصله بین در دانش آموز با این ابزار پر شود. با طرح سوالی از طرف معلم که چند بار می توانی به دوستت به صورت مستقیم بررسی ( سوال در جمع مطرح شود) و به صورت عملی دانش آموزان فاصله بین این دو نفر را با یک خط راست ( با استفاده از کاموا یا طناب) پر کنند. جواب می دهند فقط یک بار

برای تفهیم خط خمیده و شکسته نیز از یک دیگر (نفر سومی) می خواهیم فاصله بین این دو دانش آموز را هر جوری دلش خواست طی کند.

در پایان از دانش آموزان سوال می شد که راحت ترین مسیر و کوتاه ترین فاصله برای رسیدن از یک دانش آموز به دانش آموز دیگر کدام مسیر بود.

فعالیت پییشنهادی صفحه 48 :

طراحی یک بازی آموزشی با وسایلی که در اختیار دارید هر نوع زاویه ای که خواستید را نشان دهید. در محیط پیرامون و کلاس و اندام خودش و وسایل شخصی زاویه ها را نشان می دهد.
چه طوری می توانیم این زاویه هایی را که ساخته اید اندازه اش را بزرگتر کنید. (آیا با بلند کردن طول هر یک از ضلع ها اندازه زاویه بزرگتر می شود یا با باز و بسته کردن دهانه ی زاویه)

فعالیت پییشنهادی صفحه 51 :

موضوع : انواع روشهای مقایسه دو زاویه

1- با استفاده از طبق شفاف و کشیدن دو زاویه با اندازه های متفاوت روی هر طلق و مقایسه دو زاویه با هم با قرار دادن دو طلق روی یکدیگر

2- با استفاده از گونیا و مقایسه زاویه ها با گونیا

3- با استفاده از یک زاویه به عنوان واحد اندازه گیری یک زاویه با دو واحد متفاوت

4- با استفاده از قرار دادن دو زاویه روی یکدیگر و استفاده از پرگار و کشیدن آن

5- با استفاده از نیم دایره ی ساخت دست و اندازه گیری زاویه ها بر اساس آن

فعالیت پییشنهادی صفحه 53 :

با توجه به فعالیت های صفحه 51 و پی بردن به داشتن یک واحد اندازه گیری برای زاویه در این صفحه جهت یادآوری مجموعه سه زاویه مثلث با تا زدن سه گوشه ی مثلث و رسیدن به نتیجه به طور عملی به مفهوم می رسد . سپس با استفاده از جدول نظام دار به مجموع زوایای چند ضلعی پی می برد.

فعالیت پییشنهادی صفحه 55 :

تدریس زاویه متقابل به رأس

دو خودکار را طوری روی هم قرار بدهید که همدیگر را قطع کند.

یا در نوار کاغذی را طوری روی هم بگذارید که همدیگر را قطع کند.

حالا می خواهیم خصوصیات این دو خط متقاطع را بیان کنند. از طریق پرسش و پاسخ چند رأس می بینی چند تا زاویه ؟آیا اضلاع حتماً از رأس عبور کرده؟

سپس معلم جمع بندی می کند و خصوصیات دو زاویه متقابل به رأس را می گوید.

فصل چهارم

عددهای تقریبی

اهداف :

-       شناخت دو روش تقریب یعنی قطع کردن و گرد کردن

-       درک مکان مناسب گرد کردن وقطع کردن

-       نمایش کسر روی محور اعداد

-       تبدیل کسر به اعداد اعشاری و نمایش عدد اعشاری و تقریب آن روی محور

-       از دو روش تقریب کدام روش به جواب نزدیک تر است

-       با چه تقریبی به پاسخ واقعی نزدیک تر می شوید

-       نمایش تصویر تقریب ( گردکردن ) به کمک گوی و محور

-        یادآوری جدول ارزش مکانی اعداد  وانجام تقریب به دو روش روی اعداد اعشاری

-       حل مساله : راهکار : ساده کردن اعداد با تقریب کردن اعداد

-       انجام تقریب بعد از اتمام محاسبات

-       انجام عملیات های ریاضی با درنظرگرفتن اولویت ها

فعالیت  پیشنهادی ص 61   :

تقریب زدن ( قطع کردن)

وسایلی مانند مداد و پاکن و میله وگیره و هر وسیله ای که دردسترس باشد دراختیار گروه ها نهاده تااندازه آنها را بیان کنند ( اندازه ها همگی رند نیستند مثلاٌ 3 گیره و مقدار ) بچه ها  متوجه می شوند که اندازه واقعی وسایل را با این واحدها نمی توان بیان کرد

معلم آنها را هدایت می کند که همیشه از اعداد واقعی نمی توان استفاده ونیاز به اعداد تقریبی داریم و تقریب را آموزش می دهد ( توضیح روش قطع کردن )

فعالیت پیشنهادی ص 63

نمایش کسر واعداد اعشاری و تقریب آنها روی محور اعداد

    ازقبل روی نیمکت شاگردان نوار تقریباٌ پهنی با چسب نصب شده که اعداد را با ماژیک نشان می دادند که قابل پاک شدن بود روی این محور ابتدا کسرها و بعد هم آنها را به اعداد اعشاری به کمک تقسیم وعددهای دیگر را هم با ماشین حساب به اعداد اعشاری تبدیل نموده روی محور اعداد نشان می دهند بعد هم فعالیت کتاب رابررسی وانجام میدهند.

فعالیت پیشنهادی ص 65

استفاده از محور طولی برای درک گرد کردن

    نمونه ای از محور طولی با مضرب های 10 روز تخته رسم نموده بعد گوی هایی با شماره  های مختلف در بالای محور رسم می کنیم که با کشیدن فلش ها توسط خود بچه ها گرد کردن را تمرین می کنیم بعد هم گروه ها فعالیت کتاب راانجام می دهند.

ادامه فعالیت پیشنهادی ص 65

فصل چهار  ( تقریب به روش گرد کردن )

آموزش روش دوم تقریب یعنی گرد کردن را با نمونه هایی روی تخته و با تقریب های مختلف مثل کمتر از  1 و 10 و 100 و0 100 و 1/ و 01/ و001/ انجام داده تامتوجه شوند درروش گرد کردن خطای کمتری نسبت به قطع کردن داریم

فعالیت پیشنهادی ص 67

پیدا کردن اعداد تقریبی به روش گرد کردن روی محور اعداد

می توان قبل ازانجام فعالیت کتاب ازمحور نیمکت بچه ها بهره برد که به هر گروه اعدادی داده تااول با گرد کردن حدود عدد را بدست آورند و آن را روی محور نمایش دهند بعد هم فعالیت کتاب

حل مساله پیشنهادی ص 69

راهکار این مسائل ساده کردن اعداد مساله است یعنی استفاده از اعداد تقریب به جای اعداد کسری واعشاری

    وقتی عددهای مساله آسان باشد تشخیص راه حل هم ساده تر می شود بعد راه حل را با اعداد اصلی انجام و نتیجه را بیان می کنند که این هم با نمونه ای روی تخته وحل آنها با راهنمایی معلم توسط بچه ها توضیح وبعد هم مراجعه به کتاب می باشد

فعالیت پیشنهادی ص 71

نمایش تقریب به روش قطع روی محور

    نمایش اعداد تقریبی به روش قطع کردن و بعد هم گرد کردن و به این مساله پی ببرند که تقریب به روش گرد کردن با تقریب اعشار بیشتر به عدد نزدیکتر می شودکه با مثال هایی روی محور نیمکت بچه ها کار را شروع بعد هم نمونه های کتاب حل می شود یعنی ابتدا کسرهایی را به گروه ها داده بعد به کمک ماشین حساب عدد اعشاری آن را محاسبه وبا تقریب هر دو روش محل آن را روی محور نشان می دهند

فعالیت پیشنهادی ص 72

انجام تقریب درحاصل عملیات نه در اجزا

    هدف این فعالیت رسیدن به اینکه در انجام محاسبات اگر تقریب را پس ازانجام عملیات ریاضی در نظر بگیریم یعنی حاصل را تقریب بزنیم به جواب اصلی نزدیکتر است تا اینکه عددهای اجزاء را تقریب سپس محاسبه نماییم .

این فعالیت را هم می توان به هرگروه در برگه ای جداگانه داد تا هرکدام به این نتیجه برسند سپس ارائه داده و بعد هم فعالیت کتاب را انجام دهند.

فعالیت پیشنهادی ص 75 

فصل 4  هدف این فعالیت :

در تقریب به روش گرد کردن به پاسخ اصلی نزدیک تر می شوند و خطای کمتری دارند

    می توان مانند کتاب چندین نمونه را به گروه ها داده تا با هدایت معلم ، به این نتیجه برسند یعنی اعداد را اول قطع و پاسخ را بیابند بعد هم روش گرد کردن را انجام دهند و....

سرانجام با انجام فعالیت کتاب نتیجه را در می یابند .

فعالیت پیشنهادی ص 76

تقریب درپاسخ عملیات نه در اجزاء عملیات

    تقریب درحاصل عملیات به پاسخ نزدیک تر است تا تقریب دراجزا که همان هدف فعالیت های قبل هم بوده که باز تکرار شده

فعالیت پیشنهادی ص 77

رعایت الویت های ریاضی

    انجام محاسبات عددی با توجه به رعایت الویت ها ( پرانتز – ضرب یا تقسیم ( هرکدام جلوتر بود ) جمع یا تفریق – مسیر چپ به راست ) بادادن برگه هایی به گروه ها و حل آنها توسط بچه ها به این مهم می رسند که برای یافتن پاسخ محاسبات باید این الویت ها را رعایت کنند سپس  فعالیت کتاب را انجام میدهند.

فصل پنجم

کتاب ششم

موضوع : نسبت و تناسب درصد

در ابتدا برای معلمان دانستنی ها را ارائه می دهیم.

تفاوت نسبت و  کسر را بداند.

کسر واحد دارد

نسبت واحد ندارد

کسر تقسیم کردن است

تناسب مقایسه بین دو چیز است

دو کسر هر دو (صورت و مخرج) از یک جنس هستند   در نسبت خیر

کسر را نمی توان جابجا کرد (صورت و مخرج)        در نسبت جابجایی وجود دارد

وقتی نسبت ها توالی پیدا کنند (جدول) تناسب نام دارد.

در نسبت ارتباط منطقی (عددی) وجود دارد تناسب نام دارد.

اهداف فصل 5

1- یافتن نسبت بین اجزای مختلف یک مجموعه

2- حل مسئله های مربوط به تناسب

3-تبدیل نسبت های کسری به عددی

4-برقراری ارتباط بین نسبت و کسر ( تفاوت نسبت و کسر را بفهمد)

5- درک مفهوم تسهیم به نسبت ( سهم از کل را بفهمد)

6- تشخیص مقدارهای متناسب و نا متناسب

7- در کسر خاصیت جابه جایی نداریم در نسبت داریم

 

 

فعالیت پیشنهادی صفحه 81

1- ابتدا به صورت ملموس نسبت نیمکت ها به دانش آموز یا بر عکس را بپرسیم ( نسبت دانش آموز به نیمکت 3 به 1 است). دانش آموزان بصورت 3 نفری بنشینند.از صفحه ی عنوانی بعنوان ایجاد انگیزه استفاده کنیم.

2- دو دانش آموز 3 مداد داشته باشد 4 دانش آموز 6 تا الی آخر ( بصورت دست ورزی)

3- از دانش آموزان بخواهیم نسبت هایی که دیده اند را بیان کنند. از مثال های گوناگون پیرامون خودشان مثال هایی زده شود. ( از تصاویر کتاب پنجم هم می توان استفاده کرد)

می توان از مثال دانش آموز- مداد- کتاب استفاده کرد.

 

 ۱

 

۲

 

۳

 

 

     

 1 دانش آموز 2 کتاب و 3 مداد ( نسبت های سه تایی)

2 دانش آموز 4 کتاب و 6 مداد

فعالیت پیشنهادی صفحه ی 82

مثال کتاب برای دانش آموزان ملموس نیست

برای این کار باید نسبت های ملموس مثال زده شود.

با استفاده از خودکار و مدادهای رنگی مثال می زنیم سه دانش آموز که نشسته اند را انتخاب می کنیم به حمید 1 مداد به مجید 2 مداد نسبت های حمید به محید چند به چند است؟  یک بار هم مجید را 3 خودکار می دهیم و سعید را 4 خودکار می دهیم حالا می پرسیم

نسبت نوشت افزار مجید به سعید چند به چند است؟

این نسبت ها را به طور متوالی افزایش می دهیم یعنی حمید را 2 مداد و مجید را 4 مداد به همین ترتیب تا آخر

می پرسیم حالا که حمید 2 مداد دارد مجید چند مداد دارد؟

باز می پرسیم اگر مجید 6 خودکار داشته باشد سعید چند خودکار دارد؟

حالا که مجید 6 خودکار دارد سعید باید چند خودکار داشته باشد؟ 8 خودکار

مدادهای حمید را به 3 تبدیل می کنیم و می پرسیم حالا مجید باید چند مداد داشته باشد؟6تا مداد را جلویش میگذاریم حالا می بینیم نسبت های مداد و خودکار یکی شده است.

حالا مجید در مقابل 6 مداد 6 خودکار دارد و این نسبت بین هر سه نفر برقرار است.می شود 3 و 6 و 8 و جدول زیر را می کشیم

 

 

 

3

2

1

6

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

9

6

3

12

8

4

 

مجید = 6   حمید = 8   سعید =  3

با مقایسه جدول بیان می کند که هر عدد در چه عددی ضرب شده است

بعد به مثال های کتاب مراجعه می کنیم

در این فعالیت دانش آموز متوجه می شود که صورت و مخرج یک کسر در مخرج یا در صورت کسر دیگری و برعکس ضرب می شود تا به مخرج مشترک یا صورت مشترک برسد و نسبت ها یکی شود.

پس از اینکه دانش آموز به تکنیک رسید کار در کلاس را انجام می دهد. یعنی نسبت ها را در صورت یا در  مخرج یکی می کند.           =                       =

کار در کلاس صفحه ی 83 باید مقایسه کنند نسبت های مساوی تشکیل دهد باید کیلو گرم را به گرم تبدیل کند.

3 =  300 گرم            2 = 2000 گرم =  2 کیلوگرم

                       =                     =

5     500 گرم           3    3000 گرم     3 کیلوگرم

                

 

      

 

        

فعالیت پیشنهادی صفحه ی 95

موضوع : درصد ریاضیات مالی ، اهداف : آشنایی با درصد – محاسبه سود و زیان – شناخت درصدهای بیشتر از 100

ایجاد ارتباط بین کسر، درصد، اعداد اعشاری

مقایسه درصدها

معرفی مالیات ها بر ارزش افزوده

درصد را با ذکر مثال هایی به دانش آموزان آموزش می دهیم . با استفاده از اطلاعات سال قبل و کتاب حاضر بیاموزد که برای تبدیل نسبت به درصد باید مخرج کسر را به مضرب ده تبدیل نماید و سپس به صد تبدیل نماید در مفهوم درصد از مثال های ساده و کوچک استفاده میکنیم مثلا با مضرب های 10،      =     50 %

فصل ششم : آمار و احتمالات

درس یک : جمع آوری و نمایش داده ها

هدف : آشنایی با روش ها جمع آوری ا طلاعات سازماندهی و نمایش داده ها

فعالیت پیشنهادی صفحه 101

علاوه بر فعالیت کتاب می توان این بخش را با موضوعات ذیل شروع نمود.

الف) نام بردن گل مورد علاقه ی خود

ب) نام بردن غذای مورد علاقه ی خود                         

ج) نام بردن ورزش مورد علاقه                              

در ادامه می توان مانند فعالیت کتاب ، به دو روش  اطلاعات را جمع آوری نمود ( گسترده پاسخ- محدود پاسخ) بقیه فعالیت مانند کتاب ادامه داده شود.

کار در کلاس :  فعالیت پیشنهاد ی صفحه 102

فعالیت مطرح شده را یادآوری و داده ها سازماندهی شود.  نحوه ی چوب خط توضیح داده و چند فعالیت در این مورد انجام شود.

جدول داده ها روی تابلو رسم  وتوسط دانش آموزان کامل گردد. اطلاعات جدول تحلیل و تفسیر شود. (با سوالات مناسب توسط معلم و دانش آموز مثلا کدام غذا، رنگ یا .. بیشترین طرف دار را دارد)

بعد اطلاعات دو جدول مقایسه و تفاوت آن ها ارائه شود.

فعالیت پیشنهادی صفحه 103

ارائه اطلاعات به صورت نمودار با چند تمرین و مثال ( با توجه به مطالبی که تاکنون خوانده اند) بیان شود. و دانش آموز به صورت عملی چند داده را به صورت نمودار رسم کند.

درس دوم : نمودار و تغییر نتایج

فعالیت پیشنهادی صفحه 105

نمودار خط شکسته : می توان فعالیت را به صورت انفرادی مطرح نمود مثلا هر دانش آموز تعداد دانش آموزان کلاس های اول تا ششم خود را در سال های گذشته نوشته و در جدول قرار داده و نمودار خط شکسته آن را رسم کند.

ششم

پنجم

چهارم

سوم

دوم

اول

کلاس پایه

 

 

 

 

 

 

تعداد دانش آموز

 

( یا هر مثال دیگر که بتوان تغییرات را نشان داد).

معلم چند نمودار خط شکسته از قبیل قیمت اجناس ( طلا و ..) را در کلاس نمایش و دانش آموزان آن را تحلیل کنند- یا معلم چند نمونه از کارت های سلامت دانش آموزان را به کلاس بیاورد.

فعالیت پیشنهادی صفحه 106

هدف : نمودار تصویری

پیشنهاد می شود معلم جهت آمادگی دانش آموزان ابتدا مثالی با اعداد ساده تر بیان نماید و نمودار تصویری آن را ارائه و بعد وارد فعالیت کتاب شود. معلم می تواند از مثال هایی قبیل :

پنجم

چهارم

سوم

دوم

اول

کلاس

50

10

20

30

20

کتاب های امانتی از کتابخانه

 

الف) تعداد کتابه های مطالعه شده ، حتی می توان اطلاعات را به صورتی ارائه نمود که دانش آموز آن ها را گرد نماید.

نمودار دایره ای

فعالیت پیشنهادی صفحه 107

پیشنهاد می گردد معلم محترم مثال هایی برای درصد و نیز گرد کردن عدد ( تقریب) بیان نماید و آن را به دایره و سهم بندی دایره مرتبط سازد.

مثلا 62%  را با کسری به مخرج 10 تقریب بزنید.

 

 

ادامه ی فصل 6

لازم است معلم نحوه ی تخصیص بخش دایره به هر قسمت را برای دانش آموز توضیح کامل بدهد.

مثلا دایره را ابتدا به دو قسمت 50% درصد تقسیم کند یا 4 قسمت 25% درصد 3 قسمت حدود 33% و نظیر آن تقسیم و بعد مثال کتاب در مورد نوع  کتاب ( فعالیت مربوطه ) را انجام دهد. معلم با توجه به سطح فراگیران از مثال های دیگر استفاده نماید. از کتاب علوم و نمودارهای دایره ای آن استفاده نماید .( کتاب چهارم علوم، راهنمای علوم پنجم)

تفسیر نمودار دایره ای با توجه سطح رنگ شده هر قسمت در کلاس تمرین شود.

درس سوم : مفهوم احتمال

فعالیت پیشنهادی صفحه 111

فعالیت کتاب به صورت عملی با آوردن سکه و تاس توسط خود فراگیران انجام شود.

در ادامه معلم احتمال وقوع پیشامدها و نیز موادی که احتمال وقوع ندارند را با ارائه مثال بیان نماید و از دانش آموزان بخواهد خودشان مثال هایی را ارائه کنند.

فعالیت پیشنهادی صفحه 112

معلم وقوع احتمال ها را در یک سطر از بین صفر تا یک با نماد      مشخص نماید مثلاً فردا مدرسه تعطیل باشد. ( بین صفر تا یک) 

برایتان امشب مهمان بیاید ( "    "   ")

درس چهارم احتمال تجربی و ریاضی

فعالیت پیشنهادی صفحه 115

فعالیت مربوطه را انجام دهند ( بهتر است از مهره  های یکسان غیر همرنگ، ( لوبیای سفید و قرمز) استفاده نماید.

کار در کلاس : پیشنهاد می گردد چرخ دنده توسط فر اگیر ان ساخته شود و به صورت عملی انجام گردد.

در این صفحه و صفحه بعد مهم این است که دانش آموز به این مفهوم دست یابد که مجموع احتمالات موجود برابر 1 می شود.

فعالیت های پیشنهادی کتاب مناسب است و همچنین در صورت نیاز فعالیت هایی توسط معلم طراحی و اجرا گردد.

فصل 7       

درس اندازه گیری سطح و حجم مقایسه و اندازه گیری سطح

هدف کلی : اندازه گیری سطح و حجم

اهداف جزیی درس :

1-  شناخت عمیق تر مفهوم سطح

2- اندازه گیری تقریبی سطح با واحدهای گوناگون و مقایسه ی پاسخ ها

3- معرفی دسی متر مربع

4- شناخت واحدهای استاندارد

5- به کارگیری جدول تناسب برای تبدیل واحدهای سطح

مهارت ها

اندازه گیری تقریبی یک سطح با واحدهای گوناگون

تبدیل واحدهای سطح به یکدیگر

انتخاب واحد مناسب برای سطوح گوناگون

تصور ذهنی درست از واحدهای مختلف سطح

درس دوم:

اهداف کلی : مساحت اشکال هندسی

اهداف جزیی : یادآوری تکنیک های مختلف  به دست آوردن مساحت

محاسبه حجم جسم های سه بعدی

درک مساحت دایره از طریق چند ضلعی

معنی دار کردن فرمول های  محاسبه سطح به کمک صفحه شطرنجی

مهارت : اندازه گیری سطح شکل های هندسی به کمک صفحه ی شطرنجی

محاسبه مساحت های جسم های سه بعدی

درس سوم : اهداف کلی مقایسه و اندازه گیری حجم

اهداف جزیی : درک مفهوم حجم- اندازه گیری تقریبی حجم با واحدهای گوناگون و مقایسه ی شناخت واحدهای استاندارد- معرفی دسی متر مکعب

مهارت : اندازه گیری تقریبی حجم با واحدهای گوناگون- انتخاب واحد مناسب برای حجم های گوناگون- تصور ذهنی از واحدهای مختلف حجم

درس چهارم : هدف کلی : آشنایی با حجم اشکال هندسی

اهداف جزئی : تبدیل واحدهای حجم به یکدیگر

یادآوری گنجایش

حل مسئله از طریق تبدیل واحدها

به کارگیری جدول تناسب برای تبدیل واحدهای حجم به یکدیگر

فصل 7

موضوع اندازه گیری سطح و حجم

فعالیت پیشنهادی صفحه 121

ابتدا از دو دانش آموز می خواهیم که طول و عرض کلاس را با قدم های خود اندازه بگیرند

با مثلث هایی که می سازد سطح میز یا کتاب ریاضی خود را اندازه می گیرد

در پایان اندازه گیری ها فراگیران به این تنیجه رسیدند که اندازه ها با واحدهای مختلف یکسان نیستند و نیاز به یک واحد استاندارد احساس می گردد.

معرفی واحدهای استاندارد :

فعالیت پیشنهادی صفحه 122

با استفاده از متر خیاطی با دسی متر آشنا می شوند

هر گروهی یک مقوا مربع شکل همراه بیاورد و هر ضلع آن را به ده قسمت مساوی تقسیم کند و قسمت ها را به هم وصل کند تعداد مربع های کوچک تشکیل شده را بشمارد و نتیجه می گیرد که هر متر مربع -100 دی سی متر مربع است.

فعالیت پیشنهادی صفحه 123

انتخاب واحد اندازه گیری مناسب برای سطح های مختلف

با طراحی یک بازی و با طرح سوال از یک گروه و جواب توسط گروه دیگر مثال سطح پاکن؟

سطح کلاس ؟  مساحت کاغذ

مساحت زمین های کشاورزی

تمرین : برای انجام تمرین دانش آموزان نمونه های مختلفی از اشکال را به کلاس بیاورند و با یک واحد قرار دادی آن ها را اندازه بگیرند.

درس دوم : موضوع مساحت اشکال هندسی

فعالیت پیشنهادی صفحه 125

مساحت شکل های مختلف را در صفحه ی شطرنجی بدست آورد مثال مساحت یک مربع چند مربع واحد است یا یک میز و نیمکت چند تا از موزائیک های کلاس را پوشانده

فعالیت پیشنهادی صفحه 126

با کشیدن شکل یک دایره و رسم شعاع های دایره و تشکیل مثلث در دایره در حیاط مدرسه یا کلاس اندازه ی ضلع و ارتفاع آن را با متر خیاطی با تقریب کمتر از 1/0 و با واحد سانتی متر اندازه بگیرد و مساحت دایره را بدست آورد.

آوردن اجسام مکعب شکل به کلاس و شناسایی سطح ( وجه) 6 وجهی یا 4 وجهی و اندازه گیری سطوح با خط کش ، مشخص کردن سطوح برابر در مکعب و از فراگیران بخواهیم که سطوح برابر را یک رنگ بزنید.

فعالیت پیشنهادی صفحه  130

حل مسئله : حذف حالت های نامطلوب : جدول نظام دار

حل مسئله با روش آزمایش و حذف حالت نامطلوب انجام شود

مثال حاصل جمع دو عدد 9 و حاصل ضرب آن ها 20 شد آن دو عدد را پیدا کنید؟

درس سوم

مقایسه و اندازه گیری حجم

فعالیت پیشنهادی صفحه 131 :

هر گروه یک پارچ شیشه ای به کلاس بیاورند و دو قطعه سنگ غیر همسان و هر کدام از این سنگ را به نخ بسته و در پارچ فرو ببرند و بعد مقدار آب بالا آمده را با ماژیک علامت بزنند و بعد سنگ بعدی و نتیجه را بنویسند.

فعالیت پیشنهادی صفحه 132 :

فعالیت : اندازه گیری حجم با واحدهای مختلف و پی بردن به اینکه هر چه واحد اندازه گیری کوچکتر باشد به جواب دقیق نزدیک تر است.

مثال یک پارچ را ابتدا با لیوان و بعد با استکان پر کنند و بگویند چرا اندازه ها متفاوت است؟

فراگیران در نهایت به این نتیجه برسند که برای اندازه گیری دقیق به یک واحد استاندارد نیاز هست.

برای تبدیل واحد دسی متر به سانتی متر مکعبی به ابعاد یک دسی متر تهیه کنند و هر بعد آن را به ده قسمت مساوی تقسیم کنند و تعداد مکعب های تشکیل شده را بنویسند.

تبدیل واحدها از طریق جدول تناسب

فعالیت پیشنهادی صفحه 134 :

با آوردن مکعب های کوئیزنر و ساختن مکعب و اندازه گیری با توجه به واحد فراگیران به جواب برسند.

درس چهارم

موضوع : حجم اشکال هندسی

فعالیت پیشنهادی صفحه135

هدف : تقویت تجسم فضایی اجسام

از دانش آموزان می خواهیم که در منزل اشکال مکعب شکل را روی کاغذ گذاشته و شکل آن را بکشند (قسمتی که روی کاغذ قرار می گیرد) و شکلی که کشیدید شکل چیست؟ در صورت امکان قوطی های مکعب شکل را به کلاس بیاورند و مکعب های کوئیزنر را در داخل قوطی بگذارند و تعداد آن ها را بگوئید ( مکعب کوئیزنر را به عنوان واحد) با مکعب های کوئیزنر 4 ردیف 5 تایی را روی هم بچیند.

یک دایره را به کمک مربع های واحد کوچک و بزرگ پر کند و هر سری تعداد مربع را بشمارید دانش آموز به این نتیجه برسد که هر چه مربع ها کوچک تر باشد به جواب نزدیک تر است.

فعالیت پیشنهادی صفحه 137 :

هر گروه یک پارچ آب را به کلاس بیاورند با تعدادی لیوان و استکان هر پارچ چند لیوان و یا چند استکان گنجایش دارد به صورت عدد مخلوط بنویسند.

در یک ظرف چند شکلات جا می گیرد چند نوع شکلات امتحان شود در پایان دانش آموز احساس کند که برای بدست آوردن حجم دقیق نیاز به یک واحد استاندارد است.

فصل هشتم

اهداف:

1- شناخت محور افقی و عمودی

2- شناخت مختصات یک نقطه

3- پیدا کردن مکان یک نقطه در صفحه و برعکس

4- رسم شکل های هندسی در صفحه مختصات به کمک مختصات رأس های آنها

5- آشنایی با انتقال در محور مختصات

6- آشنایی با بزرگنمایی در محور مختصات

7- آشنایی با اعداد صحیح (مثبت و منفی)

8- جمع و تفریق و مقایسه اعداد صحیح بر روی محور و بصورت مجرد

- ابزارهای پیشنهادی : تابلو مختصات مغناطیسی – تابلو میخی

درس اول : محورهای مختصات

فعالیت پیشنهادی صفحه 141 و 142 :

1- به عنوان شروع درس و پیش نیاز می توان دانش آموزان را به حیاط مدرسه و یا سالن که با موزاییک فرش شده باشد برد و محورهای مختصات طولی و عرضی (افقی و عمودی) را رسم و معرفی کرد . سپس در قالب بازی از دانش آموزان خواسته می شود که به روی محورها با توجه به فرمان داده شده (مثال : روی محور افقی 3 واحد و بر روی محور عمودی 4 واحد حرکت کن) بر روی مختصات خواسته شده قرار گیرند.

2- در ادامه از دانش آموزان می خواهیم که با توجه به مختصات ارائه شده به آنها در نقطه خواسته شده قرار گیرند ( می توان زمان را در نظر گرفت و در قالب بازی رقابت ایجاد کرد)

3- از سه یا چهار دانش آموز خواسته شود هر فرد در مختصات ارائه شده قرار گرفته و سپس با به دستگرفتن طناب یا رو بان شکل هندسی ایجاد شده را نام ببرند ( بر عکس این فعالیت را نیز می توان انجام داد)

فعالیت پیشنهادی صفحه 143 :

1- جهت آشنایی با انتقال در صفحه مختصات شکلی هندسی از مقوا یا فوم تهیه گردد و
رأس های آن نام گذاری شود از شاگردان می خواهیم که با توجه به فرمان داده شده شکل مورد نظر را به مختصات جدید انتقال دهند.

2- فعالیت فوق را با رسم شکل بر روی مختصات (موزاییک) انجام دهند ( انتقال و بزرگنمایی)

درس دوم : تقارن و مختصات صفحه 145 :

( از آیینه بعنوان پیش نیاز می توان استفاده کرد)

برای بدست آوردن تقارن اشکال به روی مختصات با توجه به پیش زمینه شاگردان در پایه پنجم می توان با تمرین های کتاب دانش آموزان را به هدف رسانید.

فعالیت پیشنهادی صفحه 147 :

در این صفحه جهت آموزش دوران بر روی موزاییک صفحه مختصات را رسم کرده و سپس یک طلق شفاف دایره ای شکل تهیه کرده و مرکز دایره را روی نقطه ی مورد نظر بر روی مختصات گذاشته و سپس شعاع دایره را بر روی خط منطبق کرده و 90 درجه آنرا پیدا می کنیم. (البته قبلاً از ابتدای پرچم خطی تا نقطه تقارن رسم می کنیم) سپس نقطه ی شروع را پیدا کرده و پرچم را برداشته ابتدای آن را روی نقطه منطبق کرده و پرچم را 90 درجه در جهت حرکت عقربه های ساعت چرخش می دهیم.

فعالیت پیشنهادی صفحه 151 :

اعداد صحیح (مثبت و منفی) را در قالب داستان و یا اطلاعات قبلی (هواشناسی به صورت شفاهی و کلامی توسط شاگردان بیان شود سپس جهت آشنایی با محور اعداد صحیح طنابی را که قبلاً کارتهای اعداد مثبت و منفی را به آن متصل کرده ایم در کلاس نصب کرده و به موازات آن یک طناب دیگر را که اتومبیلی که به روی کارتی نصب و به طناب دوم متصل شده و جلوی اتومبیل  به سمت اعداد مثبت می باشد را به دانش آموزان نشان می دهیم و با حرکت دادن اتومبیل به سمت راست (جلو) ، چپ (عقب) حرکت بر روی محور اعداد صحیح و کم و زیاد شدن اعداد و معرفی اعداد مثبت و منفی را آموزش می دهیم.

فعالیت پیشنهادی صفحه 156 :برای آموزش جمع و تفریق اعداد صحیح به عنوان مقدمه می توان جمع و تفریق اعداد یک و دو رقمی را بر روی محور اعداد صحیح نمایش داده و پس از اینکه مفهوم جمع و تفریق برای آنها تفهیم شد به آموزش جمع و تفریق های سه رقم بصورت گسترده نویسی انجام گردد

 

 

[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

سلام به بازدیدکنندگان - این وبلاگ می کوشد تا مطالب تازه وجدیدی را در اختیار دانش آموزان -اولیا -پرسنل مدرسه وتمامی بازدیدکنندگان قرار دهد
موضوعات وب
RSS Feed

سیستم افزایش آمار هوشمند تک باکس
<CENTER>مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت